E-poe töös esinevad hetkel häired. Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast

Privaatsuspoliitika

1.Üldsätted
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kog
ub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Moto24 OÜ.
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupa või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
 
2.Isikuandmete kogumine
2.1. Isikuandmed on andmed, mida Moto24 OÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:
-kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, eposti aadress, isikukood) esitamisel Moto24 e-poes
-veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
-ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes (e-pood võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni).
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab klient andmetöötlejatele õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida klient otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
2.5. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada:
•    nime, e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress
•    kauba kohaletoimetamise aadress, postiindeks
•    pangakonto number
•    kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
•    klienditoe andmed
2.6. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
2.7. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) Andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma iskuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) Isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabandused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
2.8.  Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) töödeldakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Moto24 OÜ uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast sellest igal ajal eemaldada. 
 
3.Isikuandmete töötlemine ja säilitamine
3.1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
•    Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse klieni poolt valitud transporditeenuse pakkujale. 
•    Kui tegemist on kullergiga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. 
•    Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkuajale raamatupiadmistoimingute tegemiseks. 
•    Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. 
•    Kaupmees on isikuandmete vastutav töötleja, Kaupmees edastab makste teostamiseks vajalikud isikuandmed volitataud töötleja Montonio Finance AS-le.
3.2. Kliendi isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
Krüpteeritud andmesidekanal (Montonio Finance AS vms) pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
3.3. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tabijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 
4.Kliendi õigused
4.1. Kliendil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.
4.2. Kliendil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Kliendil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb kliendi isikuandmeid kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Klient saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@moto24.ee.
4.6. Kliendil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
 
5.Lõppsätted
5.1. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Moto24 e-poe veebilehte kasutama asudes, eeldame, et olete nende tingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi mistahes tehtud muudatustest antakse teada Kodulehe kaudu. Kõigi privaatsuspoliitika ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust  info@moto24.ee
5.2. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liigu õigusaktidega.